Customize Joomla Template by High School Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

Publisert tirsdag 17. mars 2009

Årsmøte 2009 - Oslo Taekwondo Klubb

 

Sted     Oslo Taekwondo Klubb, KG, Homansbakken 2, 0352 Oslo

Dato     Onsdag 15. april 2009

Tid       20:00 – 21:00

 

Saker:

 Ved leder:

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Valg av ordstyrer og referent

Velge 2 – to – representanter til å underskrive protokollen

Ved ordstyrer:

Behandle årsmelding for 2008

Behandle regnskap av 2008 (økonomisk oversikt pr år)

Vedta budsjett for 2009

·      Kontingent – Ingen endring

Endring av klubbens vedtekter, iht krav fra NIF

Innkommende forslag

Valg av styre                                       

·      leder

·      nestleder

·      3 medlemmer

·      2 varamedlemmer

Valg av 2 revisorer

Valg av representanter til forbundsting, kretsting m.m

Valg av 3 valgkomitemedlemmer

Info saker

 Ved leder

Avslutning

 

Andre forslag til saker må meldes styre innen 31. mars 2009

 

Se forøvrig eget skriv fra OIK av 30. januar 2008 om endring i NIF’s lover angående kjønnsfordeling ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg og hvem som har stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagrett

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563