Sted    Oslo Taekwondo Klubb, Bislett Stadion
Dato    mandag 18. mars 2024
Tid       20:30 – 21:30

PROTOTKOLL FRA ÅRSMØTE 18. mars 2024 her

Saker (Regnskap 2023, budsett for 2024 og Årsberetning 2023-24 er nå lastet opp):

Ved leder:

1.     Godkjene de stemmeberettigede
2.     Velge dirigent
3.     Velge protokollfører
4.     Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Ved dirigent:

5.    Godkjenne forretningsorden
6.    Godkjenne innkallingen
7.    Godkjenne sakslisten
8.    Behandle idrettslagets Årsberetning 2023/24 OTK
9.    Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, Kontrollutvalgets beretning 2024 - link i teksten
10.  Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste.
        10.1 Fastsette instruks for kontrollkomitee og valgkomiteen, ikke foreslått endret - link her
11.  Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12.  Vedta idrettslagets budsjett - link her
13.  Behandle idrettslagets organisasjonsplan - ligger her
14.  a)Valg av styre (hovedinstruktør inngår som fast medlem av styret)
         ⦁    leder
         ⦁    nestleder
         ⦁    3 medlemmer, 2 varamedlemmer
      b) Valg av kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
      c) Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
      d) Valg av valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap - NEI, oppgave for kontrollutvalget.
16. Info saker

Medlemskontingent og treningsavgif - punkt 11:

  • Medlemsavgiften fastsettes av årsmøte til kr 250,- pr år. Alle medlemmer må betale denne
  • Trenignsavgiften gir årsmøte styret fullmakt til å fastsette.
  • (Pr 2024 er treningsavgiften satt til 1000,- pr halvår for 1 treningsdag i uken og 1500,- pr halvår for 2 treningsdager i uken).

Annen info:

Andre forslag til saker må meldes styre innen 20.februar 2024 - Inngen forslag er kommet innen fristen.
Regnskap&styrets økonomiske berettning og budsjett er lagt ut pr 3. mars.
Årsberetningen for 2023-24, legges ut klubbens hjemmeside innen 10. mars


Alle medlemmer over 15 år, som har betalt medlemsavgift i 2023 eller har vært medlem i minst 1 måned har personlig stemmerett på årsmøte.
Se forøvrig eget skriv fra OIK av 30. januar 2008 om endring i NIF’s lover angående kjønnsfordeling ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg og hvem som har stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett.