Sted    Oslo Taekwondo Klubb, Bislett Stadion
Dato    mandag 27. mars 2023
Tid       20:30 – 21:30

Saker (årsberetning 2022, regnskap 2022 og budsett for 2023 er oppdatert med linker pr 1. mars):

Ved leder:

1.     Godkjene de stemmeberettigede
2.     Velge dirigent
3.     Velge protokollfører
4.     Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Ved dirigent:

5.    Godkjenne forretningsorden
6.    Godkjenne innkallingen
7.    Godkjenne sakslisten
8.    Behandle idrettslagets årsberetning for 2022 - link her
9.    Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, (kontrollutvalgets beretning) for 2021 - link her
10.  Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste.
        10.1 Fastsette instruks for kontrollkomitee og valgkomiteen, ikke foreslått endret - link her
11.  Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12.  Vedta idrettslagets budsjett - link her
13.  Behandle idrettslagets organisasjonsplan - ligger her
14.  a)Valg av styre (hovedinstruktør inngår som fast medlem av styret)
         ⦁    leder
         ⦁    nestleder
         ⦁    3 medlemmer, 2 varamedlemmer
      b) Valg av kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
      c) Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
      d) Valg av valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap - NEI, oppgave for kontrollutvalget.
16. Info saker

Medlemskontingent og treningsavgif - punkt 11:

  • Medlemsavgiften fastsettes av årsmøte til kr 250,- pr år. Alle medlemmer må betale denne
  • Trenignsavgiften gir årsmøte styret fullmakt til å fastsette.
  • (Pr 2022 er treningsavgiften satt til 1000,- pr halvår for 1 treningsdag i uken og 2000,- pr halvår for 2 treningsdager i uken).

Annen info:

Andre forslag til saker må meldes styre innen 20.februar 2023 (Innen saker meldt inn til tidsfristen 20. feb 23)
Årsmelding, regnskap, budsjett og forslag til årsmøte legges ut klubbens hjemmeside 1. mars

Alle medlemmer over 15 år, som har betalt medlemsavgift i 2022 eller har vært medlem i minst 1 måned har personlig stemmerett på årsmøte.
Se forøvrig eget skriv fra OIK av 30. januar 2008 om endring i NIF’s lover angående kjønnsfordeling ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg og hvem som har stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett.