Sted    Oslo Taekwondo Klubb,Zoom-møte (endret 28. februar)

Dato    Onsdag 3. mars 2021

Tid      19:45 - 20:45 (blir avholdt etter ungdomstreningen)

Link til Zoom-møte:

https://zoom.us/j/5113439906?pwd=RkV2WHdPcXRUTThjSlkxOVhjRGlnUT09

Meeting ID: 511 343 9906
Passcode: 1975

Saker:

Ved leder:

1.  Godkjene de stemmeberettigede

2.  Velge dirigent

3. Velge protokollfører

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Ved dirigent:

5. Godkjenne innkallingen

6. Godkjenne sakslisten

7. Godkjenne forretningsorden

8. Behandle idrettslagets årsberetning for 2020 (ligger her)

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning for 2020 (ligger her)

10.         Behandle forslag og saker (ingen innmeldte saker til fristen 15. februar)

11.         Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter (ingen endring foreslått)

12.         Vedta idrettslagets budsjett (ligger her)

13.         Behandle idrettslagets organisasjonsplan (ligger her)

14.         a)Valg av styre (hovedinstruktør inngår som fast medlem av styret) (innstillingen ligger her)

·       leder

·       nestleder

·       3 medlemmer, 2 varamedlemmer

             b) Valg av kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.

        c) Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har

             representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

             d) Valg av valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

15.         Info saker

 Ved leder

Avslutning

 

Andre forslag til saker må meldes styre innen 15. februar 2021.

Årsmelding, regnskap, budsjett og forslag til årsmøte legges ut klubbens hjemmeside senest 21. februar 2021.

Alle medlemmer over 15 år, som har betalt medlemsavgift i 2020 eller har vært medlem i minst 1 måned har personlig stemmerett på årsmøte.

Se forøvrig eget skriv fra OIK av 30. januar 2008 om endring i NIF’s lover angående kjønnsfordeling ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg og hvem som har stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett.